Business Cards

  • HOME
  • Business Cards

Business Cards

நிறை: 300g, 350, 450g
அளவு: 8.5cm x 55 cm
இரண்டு மடிப்பு அளவு: 17cm x 11 cm
Print போடும் தொகை: 1,000, 2,000, 2,500, 5,000, 7,500, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 2,00,000 வரை.
Print போட எடுக்கும் நாள்: 4,6 வேலை நாள்
வடிவமைப்பு: உங்கள் விருப்பம்போல் செய்து தருகிறோம்

Business Cards Designs1000 BUSINESS CARDS, 4 PAGES, 300 g/m²

4 Pages Business Cards, 8.5 x 5.5 cm
300 g/m² art print paper
Production times: 4-5 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now1000 BUSINESS CARDS, 2 PAGES, 300 g/m²

2 Pages Business Cards, 8.5 x 5.5 cm
300 g/m² art print paper
Production times: 4-5 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now1000 BUSINESS CARDS, 2 PAGES, 400 g/m²

Corner rounding 3 mm
400 g/m² art print paper
Production times: 4-5 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now1000 BUSINESS CARDS, 2 PAGES, 450 g/m²

450 g/m² Chromokarton paper
Production times: 4-5 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now1000 BUSINESS CARDS, 2 PAGES, 760 g/m²

760 g/m² art print paper
Production times: 6-8 working days
Shipment: 2,3 working days
Order now


எமது சேவைகள்
  • உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஆலோசனைகளையும் (Design, Print, Web Design) இலவசமாக வழங்கக் காத்திருக்கிறோம்

    Jalamma குழமம் அச்சக (Print) & வடிவமைப்பு (Design) மற்றுமல்லாமல் மென்பொருள் உற்பத்தி, வடிவமைத்தல், மென்பொருள் மேலாண்மை, கல்வி பணி என அனைத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்குகிறது.
முகவரி
தொடர்புக்கு

© 2017. «Jalammaprint.com». All right reserved.